Rezygnacja z obywatelstwa polskiego

WC sobie roi, że jest lub będzie wolnym człowiekiem 22/04 57

No to wyjmujemy szydło z worka i przekłuwamy konsularny balon milczenia, żeby każdy mógł zobaczyć, co ma w środku, i dlaczego tej zawartości Warszawa się śmiertelnie boi i ją przemilcza. Otóż, z niewiadomych powodów, Warszawa panicznie boi się praw obywatelskich oraz prawa jednostki do samookreślenia. Nie bardzo wiadomo dlaczego – być może w Warszawie mylą rządzenie z panowaniem, a obywateli z poddanymi, i uważają wszystkich Polaków na świecie za własność państwa. Ponieważ jednak jednocześnie Warszawie zależy, by Polskę uważano w świecie za wiarygodnego partnera i nowoczesne państwo, aparat państwa chce, by nie doszło do szerszego upowszechnienia wiedzy o tym, że polska procedura rezygnacji z obywatelstwa na własną prośbę należy do najbardziej restrykcyjnych na świecie. Procedura jest mocno osadzona w PRL-owskiej doktrynie państwa i prawa, chociaż ustanowiono ją w 2000 roku. Bezpośrednio gwałci artykuły 8, 12 i 13 Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie (ETS 166) podpisanej przez Polskę 29 kwietnia 1999 roku, a pośrednio gwałci artykuł 15, ustęp 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której Polska jest także sygnatariuszem.

***********

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 14 MARCA 2000 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NADANIE LUB WYRAŻENIE ZGODY NA ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO ORAZ WZORÓW ZAŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW. (DZ. U. 2000, NR 18, POZ. 231) jest sformułowane tak, by obywatelowi RP było jak najtrudniej praktycznie skorzystać z konstytucyjnego prawa do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego na wlasny wniosek.

***********

A teraz proszę przeczytać, jak do własnowolnego zrzeczenia się obywatelstwa podchodzi Polska, a jak Stany Zjednoczone, Australia i Kanada.

***********

USA: Organ decyzyjny: Brak. Decyzja o zrzeczeniu to suwerenna decyzja obywatela amerykańskiego komunikowana przez niego państwu za pośrednictwem urzędnika konsularnego Stanow Zjednoczonych. Dokumenty: dwa oświadczenia własnoręcznie podpisane przed urzędnikiem konsularnym USA, w dowolnej placówce konsularnej USA poza terytorium Stanów Zjednoczonych: oświadczenie woli pod przysięgą, i oświadczenie o przyjęciu do wiadomości skutków prawnych zrzeczenia. OATH OF RENUNCIATION OF THE NATIONALITY OF THE UNITED STATES AS PRESCRIBED BY THE SECRETARY OF STATE PURSUANT TO SECTION 349(A)(5) OF THE IMMIGRATION AND NATIONALITY ACT, 66 STAT. 268 AS AMENDED BY P.L. 95 -432 OF OCTOBER 10, 1978, 92 STAT. 1046. oraz RENUNCIATION OF UNITED STATES CITIZENSHIP STATEMENT OF UNDERSTANDING CONCERNING THE CONSEQUENCES AND RAMIFICATIONS OF RENUNCIATION Pełne teksty obu tych dokumentów są on-line pod adresami: usembassy-australia.state.gov/consular/oathrenunciation.pdf, usembassy-australia.state.gov/consular/renunciationstatement.pdf Wymagane załączniki:Jeden załącznik (paszport USA i/lub certyfikat naturalizacji lub dowolny inny dowód posiadania obywatelstwa amerykanskiego). Czas: Na poczekaniu. Apelacja: nie dotyczy – zrzeczenie obywatelstwa amerykańskiego z pełnym skutkiem prawnym nie wymaga zgody ani decyzji organu państwa; konsulat USA jest zobowiązany wyjasnić zrzekajacemu prawne konsekwencje i następstwa zrzeczenia, ale nie może odmówić przyjęcia oświadczenia woli o zrzeczeniu się obywatelstwa amerykańskiego. Suwerenna decyzja osoby zrzekającej się obywatelstwa USA jest nieodwracalna na jakiejkolwiek drodze sądowej lub administracyjnej. Koszt: bezpłatne (USD 0.00).

***********

AUSTRALIA: Organ decyzyjny: Federalny minister imigracji i spraw etnicznych Dokument: DIMIA Form 128 – wniosek do ministra imigracji i spraw etnicznych o zarejestrowanie deklaracji zrzeczenia się obywatelstwa australijskiego http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/128.pdf Wymagane załączniki do wniosku: Cztery załączniki (australijski akt urodzenia, australijski paszport lub certyfikat naturalizacji, dokumentacja ewentualnej zmiany nazwiska, dowód posiadania innego obywatelstwa lub promesa jego uzyskania po zrzeczeniu sie obywatelstwa australijskiego, oraz. oswiadczenie woli) Czas: 30 dni. Apelacja: decyzja zaskarżalna do sądów administracyjnych i powszechnych Koszt: AUD 260.00 (PLN 620) Ustawodawstwo, formularze, informacja o opłatach są dostępne elektronicznie pod adresami: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/aca1948254/s18.html , http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/128.pdf, http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/990i.pdf

***********

KANADA Organ decyzyjny: Delegat federalnego ministra d/s obywatelstwa i imigracji Dokument: formularz wniosku CIT 0302E http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/citizen/CIT0302E.pdf Wymagane załączniki do wniosku: Pięć załączników (dowolny dokument potwierdzajacy date i miejsce urodzenia, dowolny dokument potwierdzajacy tożsamosc, certyfikat naturalizacji lub paszport kanadyjski lub dowolny inny dokument potwierdzajacy obywatelstwo kanadyjskie, dowolny dokument potwierdzajacy zamieszkanie poza Kanadą lub dowód posiadania innego obywatelstwa lub promesa jego uzyskania po zrzeczeniu sie obywatelstwa kanadyjskiego) Czas: 90 dni. Apelacja: decyzja zaskarżalna do sądów administracyjnych i powszechnych. Koszt CAD100 (PLN 265) od każdej osoby objetej podaniem.

***********

POLSKA Organ decyzyjny: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, działający osobiście (uprawnienie do podejmowania decyzji nie jest delegowane na urzędników państwowych). Dokumenty: Wniosek o wyrażenie zgody Prezydenta RP na zrzeczenie sie obywatelstwa polskiego skladany za pośrednictwem konsulatu RP, opiniowany przez konsula, następnie opiniowany przez prezesa Urzędu d/s Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie Formularz w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezydenta RP, pod adresem: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0231.htm . Wymagane załączniki do wniosku: Dziewięć załączników, w tym akty stanu cywilnego wyłącznie w języku polskim, wydane wyłącznie przez polskie USC; wyroki rozwodowe wyłącznie z polskich sądow, lub zatwierdzone przez polskie sądy, własnoręcznie przeza wnioskodawcę sporządzony życiorys (!). Niektóre konsulaty wymagają w celu ubiegania się o rezygnację z obywatelstwa wyrobienia ważnego paszportu polskiego. Czas: nie ograniczony żadnymi przepisami; w praktyce od 12 do 24 miesięcy lub dłużej. Prezydent RP nie jest związany żadnym terminem rozpatrzenia sprawy. Może zgody udzielić, nie udzielić, albo pozostawić sprawę bez rozpatrzenia, bez potrzeby podawania wnioskodawcy jakichkolwiek przyczyn. Apelacja: Brak możliwości apelacji: decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody jest suwerenną decyzją Prezydenta i jako taka jest ostateczna, nie podlega apelacji, jest niezaskarżalna do jakichkolwiek sądów RP. Przypadek unikalny w Europie i jeden z bardzo niewielu na swiecie. Koszty: koszt podstawowy: USD 335 (PLN 1270) w tym: przyjecie dokumentow USD 55 (PLN 208); poswiadczenie zgodnosci kopii dokumentu potwierdzajacego tozsamosc i obywatelstwo wnioskodawcy z oryginalem USD 20 (PLN 76); doreczenie decyzji prezydenta USD 230 (PLN 872). Koszty dodatkowe: około USD 210 (PLN 800) za kazdy dołączony zagraniczny akt stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małzenstwa, akt zmiany nazwiska) w tym: oficjalne tlumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego na jezyk polski USD 30 (PLN 114); “legalizacja” zagranicznego aktu stanu cywilnego przez Konsulat USD 35 (PLN 133); oplata konsularna za “umiejscowienie” zalegalizowanego przez Konsulat aktu stanu cywilnego w polskim USC i doreczenie aktu wystawionego przez ten urzad USD 45 (PLN 171); opłata w polskim USC za “umiejscowienie” zagranicznego aktu stanu cywilnego i wystawienie polskiego aktu EUR 90 (USD 100, PLN 382). Uwaga: w razie konieczności zatwierdzenia zagranicznego wyroku rozwodowego przez sąd w Polsce, wnioskodawca ponosi znacznie wyższe koszty, na które składają się: opłaty sądowe, koszty tłumaczenia i “legalizacji” dołączonych dokumentow zagranicznych, oraz koszty adwokackie. Osoba, ktora zawarła związek małżeński za granicą po otrzymaniu rozwodu za granicą, a bez zatwierdzenia rozwodu przez sądy polskie, jest w myśl prawa polskiego bigamistą, i musi bna własny koszt potwierdzić poprzez sądy polskie zagraniczny rozwód oraz ważność zawartego za granica nowego związku małzeńskiego.

***********

Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 14 marca 2000 r. i formularze wniosków są dostępne elektronicznie pod adresem: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2000/0231.htm Jako historyk z wykształcenia, sugeruję, aby każdy ściągnął sobie, wydrukował i zachował to rozporządzenie, ze wzgledu na jego wartość historyczną – to unikalny i wartościowy eksponat polskiej postkomunistycznej (neokomunistycznej?) myśli prawnej XXI wieku, u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej – związku państw obywatelskich, państw prawa. Ponieważ ustawa o obywatelstwie polskim, na podstawie której powstało rozporządzenie z 14 marca 2000 roku, na to pozwala, Prezydent RP mógłby je zmienić z dnia na dzień, jednym pociągnięciem pióra, zamieniając, muzealne już w dzisiejszych realiach, PRL-owskie rozwiązanie represyjne na powszechnie stosowane w krajach zachodnich rozwiązanie liberalne, uznające podmiotowość indywidualnego obywatela i jego prawo do samookreślenia. Czy zrobi to z własnej inicjatywy, czy dopiero pod naciskiem spraw sądowych w Strasbourgu przegranych po 1 maja 2004 roku? Czas pokaże.

via Rezygnacja z obywatelstwa polskiego « Blog emigracyjny.

Quantcast


Possibly related posts: (semi-automatically generated)

Reklamy

4 komentarze do “Rezygnacja z obywatelstwa polskiego

  1. Słuchajmy jednak dalej bajdurzenia pana Cejrowskiego: –Gdy w Ekwadorze na swojej ziemi postawię hacjende, będę miał natychmiast prawo do paszportu– zapewnia tonem znawcy…

    Otóż nie, na pewno nie w sposób legalny. W Ekwadorze od 1976 roku obowiązuje coś takiego jak Prawo o naturalizacji, którego artykuł czwarty wyraźnie określa warunki otrzymania ekwadorskiego obywatelstwa. I nie wiąże go z budowaniem hacjend. Mówi natomiast o obowiązku „minimum trzyletniej nieprzerwanej rezydencji w Ekwadorze”. No ale może dla Cejrowskiego trzy lata to natychmiast?

    Co więcej, gdybym marzył o zostaniu Ekwadorczykiem to na miejscu naszego bohatera trochę wyhamowałbym z krytykowaniem socjalizmu. Bo Ekwadorski rząd intensywnie go wprowadza, a Prawo o naturalizacji mówi wyraźnie, że „nie może zostać naturalizowany ten, kto rozpowszechnia doktryny mogące zakłócić system rządów i reżim polityczny Republiki”.

    via Cejrowski kłamie.

    Polubienie

Przyłącz się do dyskusji i dodaj Swój własny komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s