Cennik 2008

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 KWIETNIA 2008
PRZEDMIOT OPŁATY

USD

I. Czynności paszportowe
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego
39
Wydanie paszportu
130
Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu ukończył 7 lat a nie ma ukończonego 13 roku życia
77
Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie ma ukończonego 7 roku życia
39
Wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców
39
Wydanie paszportu tymczasowego
23
Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5 roku życia
9
Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza
258
Wykonanie innych czynności paszportowych
58
Opłata za odesłanie paszportu pocztą poleconą UPS = $10
II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie nadania obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 476
Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
96
Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego
96
Wydanie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o nabyciu obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust.3, art.10 i art.11 ustawy z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim. (Dz.U. z 2000 r Nr 28 poz. 353 i z 2001 r Nr 42 poz. 475)
96
Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 6 ust.1, art.8 ust.5 pkt.3 i ust.6 oraz art.13 ust.3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim. (Dz.U. z 2000 r Nr 28 poz. 353 i z 2001 r Nr 42 poz. 475)
96
Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie
134
Wydanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego
58
III. Czynności wizowe
UWAGA: Obywatele Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Serbii, Ukrainy i USA uiszczają inne  opłaty wizowe – są one wyszczególnione w informacji wizowej!
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lotniskowej
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przejazdu przez terytorium RP 96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do dwukrotnego przejazdu przez terytorium RP
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przejazdu przez terytorium RP
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku 96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku
96
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności stanowiącym wielokrotność jednego roku – opłata za każdy rok 96
Dodatkowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie  wniosku o wydanie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy na terytorium RP 96
IV. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców
Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
114
Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
191
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
39
Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
114
V. Zaświadczenia i zezwolenia
Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
114
Wydanie zezwolenia na przywóz broni
96
Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków (prochów) ludzkich i legalizacja aktu zgonu
87
Wydanie innych zaświadczeń lub zezwoleń
58
VI. Legalizacje,uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne
Legalizacja dokumentu
48
Uwierzytelnienie dokumentu
48
Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna)
77
Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do wykonania czynności prawnej przenoszącej: własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz prawa wymienione w art. 244 par.2 Kodeksu Cywilnego z wyjątkiem hipoteki
191
Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia 96
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia 48
Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego i innych dokumentów o treściach powtarzalnych – za każdy dokument 48
Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument 77
Poświadczenie zgodności odpisu, fotokopii, wypisu lub wyciągu z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument 48
Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego – za każdy dokument 48
Poświadczenie daty okazania dokumentu – za każdy dokument 48
Poświadczenie faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia towaru – za każdy dokument 96
Sporządzenie aktu notarialnego 191
Wykonanie innej czynności notarialnej – za każdą czynność 58
VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego
Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym
286
Przygotowanie dokumentacji dot. wpisania zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego
77
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
157
Wykonanie innych czynności z zakresu stanu cywilnego
58
VIII. Czynności spadkowe i majątkowe
Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku – od wartości netto
5%
Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, przy zaangażowaniu przez niego miejscowego adwokata – od wartości netto
8%
Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata – od wartości netto
15%
Uwaga: ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula.

IX. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej
Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)
381
Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku
1,424
Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej
476
Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego
476
Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej 77
Inne czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej 58
X. Inne czynności
Doręczenie dokumentu przekazanego przez urząd krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą
48
Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu na wniosek osoby fizycznej lub prawnej.
48
Przyjęcie i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL 39
Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu.
Pobiera ię niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.
143
Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym, poza kolejnością lub po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy.
48
Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową.
29
Przyjęcie i przykazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcy wojsku lub obcej organizacji wojskowej 48

Wszystkie powyższe ceny podane są w dolarach amerykańskich $.

***Dodatkowa opłata za doręczenie dokumentów pocztą kurierską na terenie USA 10 USD (UPS)

Termin wejścia w życie: 1 kwietnia 2008r.

2 komentarze do “Cennik 2008

Przyłącz się do dyskusji i dodaj Swój własny komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s