Cennik 2007

Konsulat Generalny RP we Lwowie – opłaty
Dział angielski: „Londek >> Dział Obywatelski >> FAQ’s (najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami)”

Ceny brytyjskie

Okres oczekiwania na paszport, który jest sporządzany w kraju, wynosi ok. 3 – 4 miesiące. Z uwagi na wejscie w zycie ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027) zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 6 miesięcy przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego.

Ceny Amerykańskie

TERMIN PROCEDURY:
Termin procedury zrzeczenia się obywatelstwa polskiego liczy się od dnia złożenia dokumentów w Kancelarii Prezydenta RP. Decyzji w tej sprawie należy oczekiwać w terminie ok. 12 miesięcy.

OPŁATY KONSULARNE:
Opłaty konsularne należy wnosić w formie gotówki, lub Money Order płatnego na „Consulate of Poland”

  • Przyjęcie i opracowanie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – $426;
  • Doręczenie postanowienia Prezydenta o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – $86;
  • Potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem – $44 – za każdą rozpoczętą stronę.

PROCEDURA:
Wnioski o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (dostępne w Konsulacie) po wypełnieniu i skompletowaniu dokumentacji, należy składać we właściwym terytorialnie konsulacie RP. Złożone dokumenty są sprawdzane w Konsulacie Generalnym i po stwierdzeniu ich prawidłowego sporządzenia, zalegalizowania i przetłumaczenia, przekazywane są do Kancelarii Prezydenta RP.

DOKUMENTY:
Wymagane dokumenty w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego:
1. Wniosek (dostępny w konsulacie).
2. Oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego w formule: ”Ja niżej podpisany/a zrzekam się obywatelstwa polskiego”
3. Urzędowo potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje.
4. Oświadczenie, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie sądowe.
5. Oryginał lub urzędowo poświadczona kopia aktu urodzenia.
6. Urzędowo poświadczony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny.
7. Własnoręcznie podpisany życiorys w języku polskim.
8. Aktualną fotografię formatu paszportowego.

Dodatkowe dokumenty w przypadku dzieci:
1. Zezwolenie na zmianę obywatelstwa udzielone rodzicom rozciąga się na dzieci.
2. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje jeden z rodziców, a drugi nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej i posiada obywatelstwo polskie (w tym celu należy przedstawić stosowny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa), należy przedstawić odpowiednie oświadczenie wyrażające jego zgodę na zmianę obywatelstwa przez dziecko. Zgoda taka musi zostać sporządzona przed właściwym organem – czyli dla osób na stałe zamieszkujących poza Polską – przed Konsulem. Dokument taki sporządzony przed notariuszem nie jest przyjmowany. W przypadku, jeżeli drugi z rodziców nie posiada obywatelstwa polskiego jego zgoda nie jest wymagana.
3. W przypadku, gdy jedno z rodziców będąc obywatelem polskim sprzeciwia się zmianie obywatelstwa przez dzieci, każde z rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.
4. Jeżeli dziecko ukończyło lat szesnaście konieczne jest pisemne oświadczenie dziecka, w którym wyraża ono zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 PAźDZIERNIKA 2007 do Prima Aprilis 2008

PRZEDMIOT OPŁATY

USD

I. Czynności paszportowe

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego

33

Wydanie paszportu

117

Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu ukończył 7 lat a nie ma ukończonego 13 roku życia

69

Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie ma ukończonego 7 roku życia

35

Wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców

35

Wydanie paszportu tymczasowego

22

Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5 roku życia

8

Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

232

Wykonanie innych czynności paszportowych

52

Opłata za odesłanie paszportu pocztą poleconą UPS – 9$. II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie nadania obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 426
Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

86

Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego

86

Wydanie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o nabyciu obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust.3, art.10 i art.11 ustawy z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim. (Dz.U. z 2000 r Nr 28 poz. 353 i z 2001 r Nr 42 poz. 475)

86

Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 6 ust.1, art.8 ust.5 pkt.3 i ust.6 oraz art.13 ust.3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim. (Dz.U. z 2000 r Nr 28 poz. 353 i z 2001 r Nr 42 poz. 475)

86

Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

120

Wydanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego

52

III. Czynności wizowe
UWAGA: Obywatele Białorusi, Rosji, Ukrainy i USA uiszczają inne opłaty wizowe – są one wyszczególnione w informacji wizowej.

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lotniskowej

18

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przejazdu przez terytorium RP 18
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do dwukrotnego przejazdu przez terytorium RP

35

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przejazdu przez terytorium RP

50

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wjazdowej

50

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP

50

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP

65

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP

82

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku

98

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku 114
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku

130

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności stanowiącym wielokrotność jednego roku – opłata za każdy rok 130
Dodatkowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy na terytorium RP 50
Dodatkowa opłata za zamieszczenie wizy na blankiecie 33

IV. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

98

Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

162

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

33

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

98

V. Zaświadczenia i zezwolenia

Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

104

Wydanie zezwolenia na przywóz broni na terytorium RP lub przewóz broni w tranzycie

86

Wydanie zezwolenia na przywiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

77

Wydanie innego zaświadczenia lub zezwolenia niż określone w pozycjach poprzednich

52

VI. Legalizacje,uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

Legalizacja dokumentu

44

Uwierzytelnienie dokumentu

44

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna)

69

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do wykonania czynności prawnej przenoszącej: własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz prawa wymienione w art. 244 par.2 Kodeksu Cywilnego z wyjątkiem hipoteki

171

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia 86
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia 44
Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego i innych dokumentów o treściach powtarzalnych – za każdy dokument 44
Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument 69
Poświadczenie zgodności odpisu, fotokopii, wypisu lub wyciągu z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument 44
Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego – za każdy dokument 44
Poświadczenie daty okazania dokumentu – za każdy dokument 44
Poświadczenie faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia towaru – za każdy dokument 86
Sporządzenie aktu notarialnego 171
Wykonanie innej czynności notarialnej – za każdą czynność 52

VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego

Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym

256

Przygotowanie dokumentacji dot. wpisania zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego

69

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

137

Wykonanie innych czynności z zakresu stanu cywilnego

52

VIII. Czynności spadkowe i majątkowe

Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku – od wartości netto

5%

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, przy zaangażowaniu przez niego miejscowego adwokata – od wartości netto

8%

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata – od wartości netto

15%

Uwaga: ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula.


IX. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

341

Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku

1,277

Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej

426

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego

426

Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej 69
Inne czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej 52

X. Inne czynności

Doręczenie dokumentu przekazanego przez urząd krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą

44

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju pod adresem urzędu konsularnego.

44

Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu.
Pobiera ię niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

129

Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym, poza kolejnością lub po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy.

44

Przesłanie korespondencji do kraju drogą urzędową.

27

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji

35

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

44

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 PAźDZIERNIKA 2007

Czy obywatele Polscy zamieszkali za granicą mają obowiązek rejestrowania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach?

Takiego obowiązku nie ma. Oznacza to że obywatele polscy zamieszkali za granicą jeżeli nie umiejscawiają zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach nie naruszają żadnych przepisów prawa. Należy natomiast pamiętać, że istnieje szereg uprawnień, z których skorzystać można jedynie wówczas gdy przedstawi się polski akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) dowodzący, że pewne prawa przysługują konkretnej osobie.

Najbardziej powszechną sytuacją, która stawia taki wymóg jest złożenie wniosku o wydanie 10-cio letniego paszportu polskiego.

Skuteczność zagranicznych orzeczeń sadowych w sprawach cywilnych, w tym rozwodowych, stosownie do treści artykułów 1145 do1149 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego zależy od ich uprzedniego uznania przez właściwy sad okręgowy w Polsce. Wniosek zainteresowanej osoby powinien być skierowany do Sadu Okręgowego (dawnego wojewódzkiego) w miejscu zamieszkania strony, (jeśli jedna ze stron mieszka w Polsce).

Jeśli obydwie strony zamieszkują za granica, wniosek powinien być skierowany do Sadu Okręgowego w Warszawie, skrytka pocztowa 220, 00-958 Warszawa.
Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim. Tak wniosek, jak i załączniki winny być sporządzone w trzech odpisach (kopiach).

We wniosku należy prosić Sad o uznanie za skuteczne na terytorium Rzeczypospolitej orzeczenia Sadu amerykańskiego (podać nazwę tego Sadu). W przypadku wyroku rozwiązującego małżeństwo stron należy podać datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz nazwiska i imiona stron, a także wymienić ich aktualne adresy zamieszkania w celu doręczenia odpisu wniosku byłemu małżonkowi.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Certified Copy” wyroku, wraz z zaświadczeniem właściwego Sądu, iż wyrok jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny – zaświadczeniem, iż wezwanie zostało nieobecnej stronie doręczone.
  2. Uwierzytelniony przekład wyroku na język polski.

Jeśli małżeństwo, którego rozwód orzeczono, zawarte zostało w USA należy dołączyć „Certified Copy” aktu małżeństwa.

Dokumenty wystawione przez władze amerykańskie mogą być – przed wysłaniem – zalegalizowane przez Konsulat. Oplata za legalizacje każdego z dokumentów wynosi 38 USD.

Możliwe jest tez potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem, oplata w tym wypadku wynosi 38 USD za każdą rozpoczętą stronę dokumentu (standardową stronę maszynopisu).

Strona zamieszkała za granica powinna wskazać pełnomocnika do doręczeń, zamieszkałego w Polsce (art.1135 Kodeksu postępowania cywilnego). Trzy egzemplarze wniosku wraz z załącznikami powinny być wysłane bezpośrednio do właściwego Sadu. Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia podlega opłacie (Sąd poda jej wysokość).

Przeprowadzenie postępowania możliwe jest za pośrednictwem ustanowionego w sprawie pełnomocnika – adwokata z Polski.

3 komentarze do “Cennik 2007

Przyłącz się do dyskusji i dodaj Swój własny komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s